Predstavitev

slovenski-grb Izvršitelj je oseba, ki neposredno opravlja posamezna dejanja izvršbe ali zavarovanja.

To pomeni, da opravlja prisilno izvršitev sodne odločbe, odločbe izdane v upravnem postopku ali v postopku za prekrške in prisilno izvršitev notarskega zapisa. Izvršitelj lahko opravlja tudi druga dejanja, če tako določa zakon, ali če na podlagi zakona tako odredi sodišče, drug državni organ, notar ali druga oseba z javnimi pooblastili.

Za poplačilo upnikovih terjatev je izvršitelj pooblaščen za opravo rubeža premičnega premoženja dolžnika ter prodajo premičnin na dražbi, z neposredno pogodbo ali preko komisijonarja. Na podlagi sklepa in odredb izvršitelj opravlja tudi t.i. izvršbe nedenarnih terjatev, kot so dopustitve, opustitve, izpraznitve in izročitve nepremičnin ...

Način dela izvršitelja predpisuje Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja. Izvršitelj je kot gospodarski subjekt samostojen poklic in je plačan, oziroma nagrajen po Pravilniku o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom, katerega predpisuje minister za pravosodje.